• 444 64 95
18.05.2024
19.05.2024
Rizom Tatil Köyü | 444 64 95 | Kişisel Verileri Koruma Kanunu
RİZOM TATİL KÖYÜ MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın misafirimiz,

Rizom Tatil Köyü’nü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Turkuaz Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yalova Şubesi (Mersis:0871037525100010) (“Şirket” veya “Rizom”) tarafından, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin/veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Rizom Tatil Köyü’nden almış olduğunuz konaklama hizmeti nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz kimlik, iletişim ve varsa eklerinde bulunan veriler, hizmetin faturalandırılabilmesi için gerekli finansal verileriniz, konaklama verileriniz, rezervasyon görüşmeleri sırasında bizimle sözlü olarak paylaştığınız veriler, Rizom Tatil Köyü’ne girişiniz esnasında kapı girişinde ve konaklama süresi boyunca güvenlik nedeniyle tatil köyü içerisinde bulunan kameralar ile alınacak görsel ve işitsel kayıtlar, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler konaklamanız süresince Rizom Tatil Köyü’nün sağlayacağı internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı yasa gereği tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere http://www.rizomtatilkoyu.com adresinde yer alan Turkuaz Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yalova Şubesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan veya 444 64 95 numaralı çağrı merkezinde yer alan ayrıntılı Aydınlatma Metni seçeneğinden erişilebilmektedir.

I) Veri sorumlusu Turkuaz Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yalova Şubesi (kısaca “Rizom Tatil Köyü”) Adres: Bahçelievler Tigem Arazileri içi, Kamplar Bölgesi 77200 Yalova Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek
Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Rizom Tatil Köyü tarafından 6698 S.lı Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;
1. Hizmet aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi,
2. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
3. Fiziksel Mekan Güvenliğinin ve Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
5. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
6. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin (Talep/Şikayet Dahil) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
7. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
8. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
9. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Amaçlarıyla işlenebilecektir.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Ziyaret amacınıza ve ziyaretinizde kullanacağınız hizmetlere göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

1. Kimlik, iletişim, konaklama ve varsa register card (konaklama belgesi) üzerinde bulunan veriler,
2. Hizmetin faturalandırılabilmesi için gerekli finansal verileriniz,
3. Şirketimizle yapacağınız yazışmalarda yer alan ve rezervasyon görüşmeleri sırasında bizimle sözlü olarak paylaştığınız verileriniz,
4. Güvenlik kameralarınca kaydedilecek görsel ve işitsel verileriniz,
5. Açık rıza göstermeniz halinde şirketin reklam departmanı tarafından kaydedilecek görsel ve işitsel verileriniz,
6. Şirket ziyaretçi ağına bağlanarak interneti kullanmanız durumunda yasa gereği tutulan iç IP dağıtım loglarınız.


IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;
1. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
2. Acenteler aracılığıyla konaklama hizmetinin alınması halinde sözleşme yapılan acentelere,
3. Ticari, mali ve hukuki uyuşmazlıklar halinde ve Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere; danışmanlara, denetim firmalarına, avukatlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz, Rizom Tatil Köyü veya Rizom Tatil Köyü adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; fiziki evrak olarak, kamera kaydı alınarak, dijital kayıtlar tutularak ve kanunda aksi öngörülmediği sürece açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Rizom Tatil Köyü tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuata dayanarak işlenmektedir.

V) Kanun gereğince yasal haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:
Rizom Tatil Köyü’ne veya şirket merkezine yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebin Başvuru Formu’nu doldurarak, Bahçelievler Tigem Arazileri içi, Kamplar Bölgesi 77200 Yalova adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini kvkk@rizomtatilkoyu.com adresine mail olarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.